SKB PLAST INSTAL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka przetwarzania danych w Plast Instal SKB Sp. z o.o. Sp.k. oraz pliki cookies .

Dokument obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 r.

Polityka przetwarzania danych w Plast Instal SKB Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej https://plastinstal-skb.net.pl (dalej: „Serwis”)jestPLAST INSTAL SKB sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (97-500 Radomsko) przy ul. Sucharskiego 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871955, NIP: 7722405595, REGON: 360733011  (dalej: „PLAST INSTAL SKB” lub „Administrator danych”).
 2. Informujemy, że w PLAST INSTAL SKB wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z prawami osób, których dane dotyczą przysługującymi w związku z przetwarzaniem danych przez PLAST INSTAL SKB można uzyskać wysyłając wiadomość e-mail z zapytaniem na adres: rodo-plastinstal@skb.net.pl
 3. Za pomocą Serwisu Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
  • w celu udostępnienia i przeglądania Serwisu, w tym korzystania z niezbędnych plików cookies: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, informacje dotyczące plików cookies, informacje o dostawcy usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji, czasie wizyty, liczbie wizyt, poszczególnych odsłon, źródle wizyty, w przypadku przeglądania strony internetowej za pośrednictwem urządzeń mobilnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych, abonenta.
  • w celuudostępnienia formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego oraz realizacji przesłanych za ich pośrednictwem zapytań: oprócz danych wymienionych powyżej również imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez PLAST INSTAL SKB na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą – przetwarzanie danych jest niezbędne dla stosowania plików cookies, za wyjątkiem niezbędnych plików cookies oraz dla realizacji zapytań dot. obsługi gwarancyjnej i zapytań dot. wyceny skierowanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnianego za pośrednictwem Serwisu;
  • art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, tj. dla realizacji wymogów kontraktowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia i przeglądania Serwisu, w tym korzystania z niezbędnych plików cookies oraz realizacji zapytań skierowanych w związku z realizacją umów, które zostały zawarte lub mają zostać zawarte z PLAST INSTAL SKB;
  • art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, tj. dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych – przetwarzanie danych jest niezbędne dla zabezpieczenia szczególnego interesu Administratora danych polegającego w szczególności na: poprawie jakości usług, dostosowaniu ich do usług użytkowników, zwiększeniu efektywności strony internetowej, zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. Zabrane za pośrednictwem Serwisu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wyraźnie wskazanych w pkt. 3 powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z realizacji zawartych z PLAST INSTAL SKB umów.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług. PLAST INSTAL SKB pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, za pośrednictwem Serwisu poprzez jego odwiedzenie i śledzenie aktywności użytkownika w Serwisie. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie z Serwisu i opuszczenie strony internetowej https://plastinstal-skb.net.pl.  
 7. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu mogą być udostępniane innym odbiorcom takim, jak partnerzy biznesowi i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej Administratora jak dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe zebrane w celu udostępnienia i przeglądania Serwisu mogą być przekazywane do USA z uwagi na korzystanie przez Serwis z Google Analytics. Obecnie USA nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w związku z brakiem wiążących prawnie decyzji Komisji Europejskiej (m. in. utrata mocy Privacy Shield) w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, a PLAST INSTAL SKB nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym nie zawarł standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie posiada wiążących reguł korporacyjnych. W związku z brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych. W tym przypadku podstawą przekazania danych jest dobrowolnie udzielona przez podmiot danych zgoda.
 9. Pozostałe dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 10. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych, następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO
  • prawo poprawienia, sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO
  • prawo usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – dotyczy to także zgody udzielonej przed dniem 25 maja 2018 roku. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Proszę mieć zatem na uwadze, że cofnięcie jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie dotyczy przetwarzania, jakie miało miejsce przed cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy wynikające z RODO.
 12. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych osób fizycznych innych niż osoba prowadząca korespondencję elektroniczną, np. pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, itp. należy poinformować je o tym, że PLAST INSTAL SKB jest Administratorem ich danych osobowych i że przetwarza ich dane osobowe w zakresie i na zasadach określonych powyżej oraz o tym, że źródłem tych danych jest osoba prowadząca korespondencję elektroniczną z PLAST INSTAL SKB.

Polityka cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do wygodnego korzystania ze stron internetowych. Wspomnianymi urządzeniami mogą być m.in. komputery stacjonarne, laptopy lub urządzenia mobilne zwykle wyposażone w przeglądarkę internetową. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego pliki cookies są wykorzystywane?

Pliki „cookies” używane są m.in. w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Strona plastinstal-skb.net.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających użytkowników.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające anonimowe zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich: